Pre učiteľov

Webová stránka romasintigenocide.eu tematizuje genocídu európskych Rómov a Sintov a rozdeľuje udalosti do šiestich tém. Témy sú pripravené pedagogickým spôsobom; každá kapitola témy obsahuje pracovný list s historickými informáciami a úlohou. Témy boli vybrané v úzkej spolupráci so zástupcami mnohých európskych rómskych a sintských organizácií a s pomocou odborných historikov z príslušných krajín. Pracovné listy sa týkajú výlučne tých krajín, v ktorých boli Rómovia a Sinti v rokoch 1933 až 1945 prenasledovaní a vyvražďovaní.

K jednotlivým témam je k dispozícii viac ako 70 pracovných listov, ktoré si môžete vytlačiť vo formáte PDF. Tie na seba nenadväzujú a môžete si ich vybrať podľa vlastného zamerania výučby alebo záujmov.

Úlohy v pracovných listoch vás nabádajú klásť si nové otázky a vykonávať ďalší výskum, napríklad: Bol v blízkosti vášho bydliska v období národného socializmu tábor pre Rómov a Sintov?

Každý pracovný list sa vizuálne zameriava na jeden zdroj (obrázok, dokument atď.). To podporuje žiakov pri získavaní kompetencií kritického prístupu k zdrojom.

Všetky kapitoly a pracovné listy sú k dispozícii v 12 jazykoch.

Práca s webovou stránkou je vhodná pre mladých ľudí vo veku od 14 rokov.

Ďalšie materiály pre učiteľov

Príručka na webovej stránke poskytuje učiteľom základné informácie o genocíde Rómov a Sintov a metodické odporúčania, ako používať učebné materiály. Príručka sa v súčasnosti reviduje a čoskoro bude doplnená o informácie o nedávno pridanej kapitole "Odboj". Aktuálna verzia, ktorá je k dispozícii na stiahnutie tu, sa už môže používať v triede.

Okrem toho sú tu na stiahnutie k dispozícii všetky pracovné listy na webovej stránke a jednotlivé fotografie použité na webovej stránke.