F3 Ingen Kompensation

De fl esta romer fi ck aldrig någon skadeståndsersättning för förlorad eller förstörd egendom, som exempelvis hästar, vagnar och sina hus. Många romska bosättningar hade uppförts under 1800-talet på allmän mark och få romer kände till att hus och mark måste registreras. Efter kriget hade de fl esta överlevande inte några dokument som bevisade att de var ägare till sitt hus eller att det ens existerat.

1928 - 1938