H11 LODZ (PL)

Prvé masové deportácie Rómov a Sintov z Rakúska do Poľska začali v novembri 1941. Transportovali ich do židovského geta v Litzmannstadte/Lodži. Z celkovo 5007 ľudí, prevažne z rakúskeho kraja Burgenland, 60 percent tvorili deti mladšie ako 12 rokov. 12 630 deportovaných zomrelo na týfus počas prvých pár týždňov a boli pochovaní v masových hroboch. Počas Vianoc v roku 1941 deportovali tých, čo prežili, na sever do vyhladzovacieho tábora Kulmhof/Chelmno.

1941 - 1942