B5 Evidence

Se vzestupem moderního národního státu na sklonku 19. století se registrace stala běžnou pro všechny občany. Ve dvacátých a třicátých letech 20. století zemské a místní úřady ve stále větším počtu států začaly evidovat místní Romy a Sinty ve zvláštních „cikánských soupisech“ a vydávat jim zvláštní průkazy totožnosti, které museli mít neustále u sebe.

„Cikánský průkaz totožnosti“ („cigányigazolvány“) s fotografi í a otisky prstů, vydaný ve městě Szentgotthárd na rakousko-maďarské hranici v roce 1937.
1937