B5 Osobitná registrácia

So vzostupom moderného národného štátu koncom 19. storočia sa stala registrácia povinnou pre všetkých občanov. V dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia rástol počet krajín, v ktorých začali miestne aj regionálne autority vytvárať “cigánske zoznamy” miestnej populácie Rómov a Sintov a vydávať im špeciálne identifi kačné kartičky, ktoré museli po celý čas nosiť so sebou.

“Cigánsky” doklad doplnený fotografi ou a odtlačkami prstov vystavený na rakúsko-maďarskej hranici v meste Szentgotthárd v roku 1937.
1937