C8 Egendomsberövade

När romska familjer blev deporterade beslagtog lokala myndigheter all egendom. Deras hus förstördes och hästar och vagnar såldes. Intäkterna användes för att betala vakterna i lägren. Efter krigsslutet fi ck de överlevande aldrig någon ersättning för sin beslagtagna egendom.

„Verzeichnis über das bewegliche und unbewegliche Vermögen der von Halbturn nach Lackenbach abtransportierten Zigeuner“
1942