B4 Špeciálne identifi kačné doklady

Od roku 1912 vyžadovali francúzske úrady od ľudí bez trvalého pobytu, aby so sebou nosili “carnet anthropométrique”. Bol to prvý dokument, v ktorom boli zaznamenané fyzické detaily a obsahoval tiež fotografi u a odtlačky prstov. Ostatné európske krajiny čoskoro francúzsky príklad nasledovali.

Francúzsky “carnet anthropométrique” - špeciálny identifi kačný doklad pre ľudí bez trvalého bydliska, s fotografi ami a odtlačkami prstov pri dolnom okraji dokumentu. Nič viac nie je o držiteľovi tohto dokumentu známe.
1912