I8 JASENOVAC (HR)

Jasenovac, koji se nalazi oko stotinu kilometara jugoistočno od Zagreba, bio je najveći koncentracijski logor u Hrvatskoj. Osnovao ga je 1941. godine hrvatski fašistički Ustaški pokret. Do danas je poimenično identifi cirano 83 145 žrtava. Najbrojnije žrtve bili su Srbi, oko 50 000 žrtava, a nakon toga slijede Romi s više od 16 000 žrtava.

1941 - 1945