A1 Naselja

Početkom 20. stoljeća velika većina europskih Roma živjela je sjedilačkim načinom života. Kada je ova fotografi ja snimljena, romsko selo Stegersbach bilo je dom za više od 200 stanovnika, a u austrijskoj pokrajini Gradišće (Burgenland) živjelo je više od 8000 Roma i Sinta u naseljima i mjestima kao što je bilo ovo, sve do 1938. godine.

Na fotografi ji vidite skupinu Roma na vjenčanju u Stegersbachu u južnom Gradišću (Burgenlandu). Fotografi ja je napravljana za potrebe austrijske državne radiokomunikacijske kompanije RAVAG.
1931